't Venose Skutien VN66

ANBI

ANBI logo

Stichting 't Venose Skutien VN66 als ANBI

De stichting 't Venose Skutien VN66 heeft de officiële status van ‘culturele Algemeen Nut Beogende Instelling’ (‘culturele ANBI’).
Dit betekent dat schenken aan de stichting u fiscaal voordeel biedt: het bedrag dat u schenkt, mag u 1,25 keer als gift aftrekken voor de belasting. Hieronder vindt u kort de gegevens over onze stichting als culturele ANBI.
Meer informatie
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van fiscaal voordelig schenken of nalaten aan de stichting
't Venose Skutien VN66?
Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0527-241742, of raadpleeg uw notaris.

Meer informatie over de ANBI-regeling vindt u ook op de site van de Belastingdienst.

Gegevens ten behoeve van ANBI

Naam stichting en RSIN

Stichting ’t Venose Skutien

RSIN nummer: 813719604

Doelstelling stichting

De stichting heeft ten doel het verwerven van oude vissersvaartuigen, in het bijzonder oude botters, pluten, schokkers, vollenhover bollen, bonzen, alsmede al hetgeen met de visserij te maken had, om een en ander in de vaart te brengen en te behouden.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. Het aankopen, restaureren, beheren en opnieuw in de vaart brengen en behouden van oude vissersvaartuigen.
b. Het leggen van contacten met en het samenwerken met natuurlijke personen en met rechtspersonen en instellingen, die zich op bovengemeld of aanverwant terrein bewegen.
c. De boten ter beschikking te stellen voor het houden van rondvaarten en/of excursies.
d. Het bevorderen van de belangstelling in het algemeen voor de boten als zogenaamd “varend monument”.

Bestuursleden

J.W. Kwakman, voorzitter
BJ. Kamp, secretaris
H. Lassche, penningmeester
J. Steenbeek algemeen bestuurslid
G. Winters, algemeen bestuurslid
E. Pen, algemeen bestuurslid

Contactgegevens

Secretaris
B.J.M. Kamp
Barend Loosweg 6
8356 HB Blokzijl
Tel: 0527-291958 mob: 06-15653856
Emailadres:secrearis@venoseskutien.nl

Vergoedingsregeling

De stichting kent een vergoedingsregeling conform de ANBI voorwaarden. De vrijwilligers kunnen de gemaakte uren en onkosten declareren, waarbij de mogelijkheid bestaat deze aan de stichting te schenken.

Exploitatiebegroting 2019
(samenvatting)
Lasten     Baten
Omschrijving raming    Omschrijving raming 
  2019     2019
Onderhoud, brandstof en verzekering botter     Sponsors en donateurs       5.000
en verzekering inventaris Vlasschuur 4.200   Verhuur botter       3.500
Restauratie botter 2018/2019 3.100   Vaartochten evenementen       3.200
Aanschaf en onderhoud gereedschap en     Bijdrage uit de algemene reserve          460
inventaris 300      
Huur en energieverbruik Vlasschuur 1.200      
Reis- en verblijfkosten 1.000      
Overige kosten (catering, telefoon, website,        
administratie, bank, enz.) 2.360      
Totaal 12.160   Totaal     12.160
 
Vastgesteld door het bestuur op 10-12-2018

Voor verkorte versie staat van lasten en baten 2016 (exploitatierekening) download

Verkorte versie staat van lasten en baten 2018 [7 KB]

Voor de samenvatting van het jaarverslag download

Samenvatting jaarverslag 2017.pdf [18 KB]