't Venose Skutien VN66

Huurvoorwaarden
Kijk op onze vaarkalender voor beschikbare verhuur dagen en tijden!

Huur van de VN 66

De huur per dag loopt van 09.00 tot 17.00 uur. Afhankelijk van het vaargebied en weersomstandigheden kan hiervan in goed overleg worden afgeweken. De huur van de VN 66 geschiedt uitsluitend met een in dienst bij de stichting bevoegde schipper en bijgestaan door één of meerder opstappers. Een reservering is pas definitief nadat de stichting een voor akkoord ondertekende huurovereenkomst heeft ontvangen. De overeenkomst dient binnen een week na ontvangst door de huurder geretourneerd te worden. Wijzigingen in de huurdata worden in principe eerst in behandeling genomen na ontvangst van de ondertekende huurovereenkomst. Annulering op verzoek van de huurder kan plaatsvinden onder de volgende condities: 8 weken of langer voor de overeengekomen huurdatum wordt 100% van de eventueel gestorte bedrag terugbetaald, bij 4 tot 8 weken is dat 75%, bij 2 tot 4 weken is dat 25%, binnen2 weken voor de afgesproken datum wordt niets terug betaald.

Bij het niet doorgaan van de vaart als gevolg van aan de stichting toe te rekenen gebreken geeft het recht op volledige terugbetaling van het verschuldigde bedrag. De stichting behoud zich het recht voor in zeer bijzondere gevallen en na overleg met de huurder een al toegestane huur van de VN 66, te annuleren. Indien van deze bevoegdheid gebruik wordt gemaakt, zal restitutie van de betaalde huurprijs plaatsvinden.
De stichting is bevoegd nadere voorwaarden te stellen en/of maatregelen te treffen die zij in het belang van een goed en veilig gebruik noodzakelijk achten. In bijzondere gevallen kan een afwijkende huurprijs in rekening worden gebracht.

Veiligheid aan boord

Buiten de bemanning mogen maximaal 12 passagiers aan boord van de VN 66 meevaren. De door de schipper gegeven instructies dienen te worden opgevolgd/nageleefd. Voor de afvaart mag de VN 66 pas betreden worden als de schipper/bemanning aan boord is. Passagiers hebben bij aanvang en tijdens de vaart, de vrijheid de schipper in kennis te stellen van onvolkomenheden aan de VN 66 die een mogelijke veilige vaart in geding zouden brengen.
Tijdens de vaart wordt in principe geen alcohol houdende drank genuttigd. In overleg met de schipper kan hiervan worden afgeweken.
De botter dient na afloop van de huur in dezelfde staat te worden achtergelaten als waarin deze voor het vertrek is aangetroffen. De schipper kan hiervoor eventueel de passagiers inzetten.

Algemeen

Eten en drinken
De catering aan boord van de VN 66 geschiedt door de huurder. De stichting kan bemiddelen bij de keuze van een cateraar.
Schade
De stichting acht zich niet aansprakelijk voor het verlies van en/of schade aan persoonlijke bezittingen van de passagiers. Schade aan het vaartuig ontstaan door wangedrag van een/de passagier(s) kan worden verhaald op de huurder.
Vaargebied
De VN 66 wordt in principe ingezet voor de vaart op het IJsselmeer en de overige binnenwateren. In overleg met het stichtingsbestuur kan hiervan worden afgeweken.
Uitvaren
Op de dag van de huur zal niet (mogen) worden uitgevaren indien: de verschuldigde huursom nog niet is voldaan, bij de stichting geen voor akkoord getekende huurovereenkomst is gedeponeerd, de weersomstandigheden daartoe aanleiding geven, dit ter beoordeling van de schipper, bij windkracht 6 Bf of hoger, eventueel kan de reis op de motor gemaakt worden, dit in overleg met de schipper. In vorenstaande gevallen kan een andere datum worden gekozen of het huurbedrag wordt terugbetaald.

Aanvraag verhuur.